REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W II PRACOWNI FIZYCZNEJ

 1. W czasie zajęć w II Pracowni Fizycznej wszystkie rzeczy osobiste należy przechowywać w szafkach lub szufladach. Nakrycia należy bezwarunkowo pozostawić w szatni.
 2. Podczas wykonywania ćwiczeń na stanowiskach pomiarowych winny się znajdować jedynie przedmioty niezbędne w danym zestawie pomiarowym.
 3. Zabrania się wszelkich manipulacji przy urządzeniach znajdujących się w II Pracowni, bez znajomości ich obsługi.
 4. Obwody elektryczne montowane w ramach ćwiczeń należy włączać do źródeł zasilania wyłącznie za zgodą prowadzących zajęcia.
 5. Po włączeniu aparatury do źródła prądu nie należy opuszczać stanowiska ćwiczeniowego do chwili zakończenia pomiarów. W przypadkach konieczności przerwania pomiarów należy aparaturę wyłączyć.
 6. Przed rozmontowaniem obwodów elektrycznych należy je wyłączyć ze źródła prądu.
 7. Wszelkie uszkodzenia elementów układów pomiarowych wynikłe (ewentualnie zauważone) w trakcie wykonywania ćwiczeń należy zgłaszać prowadzącym zajęcia.
 8. Zabrania się przebywać w pomieszczeniu z aparatem Roentgena w czasie jego pracy.
 9. Zabrania się manipulować przy domkach ołowianych zawierających preparaty promieniotwórcze.
 10. Po zakończeniu ćwiczeń wymagających obiegu wodnego należy sprawdzić zamknięcie kranów.
 11. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia należy dodatkowo zapoznać się z zasadami BHP obowiązującymi przy danym zestawie ćwiczeniowym.
Uwaga! we wszystkich sprawach wątpliwych, a nie ujętych w niniejszym regulaminie, należy bezwzględnie porozumieć się z prowadzącymi zajęcia.


Strona główna