LISTA ĆWICZEŃ W II PRACOWNI FIZYCZNEJ

 1. Badanie absorpcji promieniowania β oraz wyznaczanie rozkładu energetycznego cząstek β.
 2. Badanie własności promieniowania γ.
 3. Badanie rozkładu spektralnego fotoluminescencji fosforów krystalicznych.
 4. Badanie widma elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR).
 5. Badanie półprzewodników.
 6. Badanie własności światła laserowego oraz zjawisk interferencji i dyfrakcji.
 7. Wyznaczanie liniowej dyspersji spektrografu oraz długości fali linii spektralnych.
 8. Określanie koncentracji elektronów w plazmie argonowo-wodorowej na podstawie pomiaru szerokości połówkowej linii wodorowej Hβ.
 9. Badanie widm absorpcyjnych.
 10. Zastosowanie oscyloskopu katodowego w pracowni fizycznej.
 11. Badanie zjawisk optycznych w cieczach.
 12. Pomiar małych napięć i natężeń prądu elektrycznego.
 13. Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu (e/m) za pomocą ogniskowania elektronów w podłużnym polu magnetycznym.
 14. Pomiar podatności magnetycznej.
 15. Badanie własności promieniowania X. Spektrometr rentgenowski.
 16. Wyznaczanie ekstynkcji atmosferycznej na podstawie obserwacji fotometrycznych gwiazd.
 17. Wyznaczenie momentu zaćmienia głównego w układzie podwójnym gwiazdy typu W UMa.


Strona główna