REGULAMIN II PRACOWNI FIZYCZNEJ

 1. Zajęcia dydaktyczne w II Pracowni Fizycznej dla studentów fizyki na studiach drugiego stopnia odbywają się w semestrze I, w wymiarze 120 godzin.
 2. Poszczególne (kolejne) ćwiczenia w II Pracowni mogą być prowadzone przez różnych nauczycieli akademickich.
 3. Studenci zapoznają się z organizacją pracy oraz zasadami BHP obowiązującymi w II Pracowni na pierwszych zajęciach w semestrze.
 4. Studenci wykonują cztery ćwiczenia.
 5. Na jedno ćwiczenie jest przeznaczonych 28 godzin.
 6. W uzasadnionych przypadkach losowych, student może odrobić zaległe ćwiczenie w sesji poprawkowej.
 7. Podstawą zaliczenia ćwiczeń w II Pracowni są pozytywne opinie nauczycieli akademickich, prowadzących poszczególne ćwiczenia. II Pracownie Fizyczną zalicza koordynator dydaktyczny.
 8. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach w II Pracowni odbywa się zgodnie z trybem przewidzianym w regulaminie studiów. Studenta, który ma usprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach obowiązuje także pkt. 6 niniejszego regulaminu.
 9. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia studenci powinni zapoznać się:
  • ­ z wykazem zagadnień obowiązujących przy danym ćwiczeniu,
  • ­ z bibliografią,
  • ­ z instrukcją wykonania ćwiczenia.
 10. Prowadzący ćwiczenia decyduje o dopuszczeniu studenta do części praktycznej ćwiczenia na podstawie pozytywnych odpowiedzi z materiału dotyczącego:
  • ­ części eksperymentalnej,
  • ­ podstaw fizycznych badanego zjawiska,
  • ­ znajomości przyrządów,
  • ­ metod pomiarowych i sposobów opracowania wyników.
 11. Przed przystąpieniem do części praktycznej ćwiczenia oraz po jego wykonaniu, student powinien zwrócić się do pracownika naukowo-technicznego o sprawdzenie zestawu ćwiczeniowego.
 12. Po wykonaniu ćwiczenia student obowiązany jest przedstawić uzyskane wyniki prowadzącemu zajęcia.
 13. Po wykonaniu części praktycznej i opracowaniu wyników wraz z wnioskami w formie krótkiej rozprawy, student przystępuje do kolokwium zaliczeniowego, z materiału obowiązującego przy danym ćwiczeniu (całość teorii można zdać przed przystąpieniem do części praktycznej).
 14. Student może kontynuować ćwiczenia w II Pracowni poza zajęciami, w godzinach uzgodnionych z pracownikiem naukowo-technicznym.
 15. Student ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie przyrządu w wyniku nieprzestrzegania regulaminu lub nieostrożnego obchodzenia się z przyrządami.
 16. Wszystkie uwagi i zażalenia w związku z trybem prowadzenia zajęć w II Pracowni można kierować do kierownika II Pracowni lub dyrektora Instytutu Fizyki.


Strona główna