W dziale MECHANIKA pracownia dysponuje 12 zestawami ćwiczeniowymi:

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą
wahadła rewersyjnego

Pomiar okresu drgań wahadła w zależności od jego długości; wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego; wyjaśnienie pojęcia długości zredukowanej wahadła fizycznego.
Pomiar gęstości ciał za pomocą piknometru
Pomiar masy cieczy z użyciem wagi elektronicznej i wagi analitycznej; wyznaczenie względnej gęstości cieczy.
Wyznaczanie modułu Younga metodą zginania pręta
Pomiar wartości strzałki ugięcia dla różnych prętów w zależności od obciążenia; wyznaczenie modułu Younga.
Sprawdzanie zasady zachowania energii
Pomiar zasięgu rzutów kulki w zależności od kąta wychylenia jej z położenia równowagi; wyznaczenie prędkości początkowej rzutu kulki; wyznaczenie wartości energii kinetycznej i potencjalnej.
Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną
Pomiar okresów drgań wahadła torsyjnego w zależności od masy tarczy; wyznaczenie momentu kierującego; wyznaczenie modułu sztywności i momentu bezwładności tarczy.
Wyznaczanie czasu trwania zderzeń i parametrów deformacji kul
Pomiar liczby impulsów wygenerowanych podczas zderzeń kul w zależności od kąta ich wychylenia z położenia równowagi; wyznaczenie czasu trwania zderzeń kul; wyznaczenie prędkości początkowej kul; wyznaczenie siły nacisku kul podczas zderzenia, wyznaczenie modułu Younga.
Badanie oscylatora harmonicznego
Pomiar okresu drgań oscylatora w zależności od obciążenia; pomiar amplitudy drgań oscylatora w zależności od czasu trwania całego ruchu; pomiar wydłużenia sprężyny w zależności od obciążenia; wyznaczenie masy sprężyny; wyznaczenie współczynnika tłumienia; wyznaczenie czasu relaksacji; wyznaczenie logarytmicznego dekrementu tłumienia; wyznaczenie dobroci układu; wyznaczenie stałej sprężystości.
Audiometryczne badanie słuchu oraz cech wypowiadanych głosek
Pomiar czasu upłynięcia od uruchomienia odtwarzania dźwięku do usłyszenia zamaskowanego tonu; wyznaczenie wartości progowych poziomu natężenia dźwięku; rejestracja wymiawianych głosek; analiza fourierowska zarejestrowanego dźwięku.
Wyznaczanie momentu bezwładności i sprawdzanie prawa Steinera
Pomiar okresu wahadła torsyjnego w zależności od obciążenia tarczy; sprawdzenie prawa Steinera.
Pomiar gęstości ciał za pomocą wagi Mohra oraz za pomocą mierzenia i ważenia
Pomiar masy cieczy wypartej przez ciało; pomiar masy ciał stałych o regularnych kształtach; wyznaczenie względnej gęstości cieczy; wyznaczenie gęstości ciał stałych.
Wyznaczanie modułu Younga metodą jednostronnego rozciągania
Pomiar długości drutu w zależności od obciążenia; wyznaczenie przyrostu długości; wyznaczenie modułu Younga.
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego
Pomiar okresu drgań wahadła prostego dla kulki drewnianej i metalowej; pomiar okresu drgań wahadła w zależności od kąta wychylenia z położenia równowagi; sprawdzenie izochronizmu drgań; pomiar okresu drgań wahadła w zależności od jego długości; wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego.

W dziale CIEPŁO pracownia dysponuje 11 zestawami ćwiczeniowymi:

Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych
Pomiar temperatury wody w kalorymetrze z badanym gorącym ciałem; wyznaczenie ciepła właściwego badanego ciała.
Pomiar prędkości rozchodzenia się dźwięku w powietrzu
Rejestracja emisji fali dźwiękowej o stałej częstości w zależności od odległości mikrofonu od głośnika; wyznaczenie prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu.
Wyznaczanie współczynnika lepkości metodą Stokesa
Pomiar czasu spadania kulek w glicerynie; wyznaczenie współczynnika lepkości gliceryny; sprawdzenie czy kulki poruszają się ruchem laminarnym.
Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy metodą odrywania bańki powietrza
Pomiar poziomu cieczy w naczyniu cylindrycznym w momencie odrywania się bańki powietrza w zależności od głębokości zanurzenia kapilary; wyznaczenie napięcia powierzchniowego cieczy.
Wyznaczanie ciepła parowania wody metodą bezpośrednią
Pomiar masy skroplonej wody w danym czasie skraplania oraz przy wybranej mocy prądu; wyznaczyć ciepło parowania wody.
Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych
Pomiar przyrostu długości ogrzewanego pręta; wyznaczenie współczynnika rozszerzalności liniowej pręta.
Badanie procesu krzepnięcia metali i stopów
Rejestracja przebiegu krzepnięcia metalu oraz stopu; określenie siły elektromotorycznej dla punktów charakterystycznych na krzywych; wyznaczenie temperatury krzepnięcia czystych metali oraz stopu.
Wyznaczanie stosunku cp/cv metodą Clementa i Desormesa
Pomiar poziomu cieczy w nanometrze w zależności od ciśnienia; wyznaczenie stosunku cp/cv.
Wyznaczanie ciepła parowania wody na podstawie pomiarów zależności temperatury wrzenia od ciśnienia
Pomiar temperatury wrzenia wody w zależności od ciśnienia; wyznaczenie ciepła molowego parowania wody.
Sprawdzenia prawa Bernoulliego
Pomiar czasu wypływu wody o danej objętości i ustalonej różnicy poziomów rtęci; wyznaczenie wartości liczbowej strumienia.
Wyznaczanie ciepła topnienia lodu
Pomiar temperatury wody z lodem w kalorymetrze; wyznaczenie najniższej i najwyższej temperatury wody z lodem; wyznaczenie średniej wartości ciepła topnienia lodu.