W dziale OPTYKA Z ELEMENTAMI FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ pracownia dysponuje 17 zestawami ćwiczeniowymi:

Kolektor słoneczny
Badanie absorpcji lampy halogenowej; pomiary temperatur przy różnych układach pomiarowych: kompletny kolektor, kolektor bez pokrywy szklanej, kolektor bez pokrywy szklanej oraz tylnej warstwy izolacyjnej; wyznaczenie sprawności kolektora.
Badanie dyfrakcji światła na pojedynczej szczelinie
Rejestracja rozkładu natężenia prążków interferencyjnych dla szczelin o różnej szerokości; wyznaczenie szerokości szczelin z położenia minimów i maksimów; badanie rozkładu natężenia maksimów.
Sprawdzanie prawa Stefana-Boltzmanna. Charakterystyka żarówek
Zmierzenie wartości oporu elektrycznego żarówki; pomiar wartości natężenia prądu płynącego przez żarówkę w zależności od napięcia; wyznaczenie mocy promieniowania; sprawdzenie prawa Stefana-Boltzmanna.
Badanie absorpcji optycznej roztworów Cr2(SO4)3 i NiCl2 za pomocą spektrofotometru Spekol 11
Pomiar transmisji i ekstynkcji badanych roztworów; określenie położenia maksimów pasm absorpcji w badanych roztworach; wyznaczenie szerokości połówkowych tych pasm.
Wyznaczanie stężenia roztworu za pomocą refraktometru
Pomiar współczynnika załamania światła w zależności od stężenia rozworu; wyznaczenie średniej dyspersji i współczynnika dyspersji badanych roztworów; wyznaczenie stężenia procentowego badanych roztworów o nieznanym składzie.
Charakterystyka fotokomórki
Pomiar zależności natężenia fotoprądu od napięcia na fotokomórce; pomiar zależności natężenia fotoprądu od odległości źródła światła od fotokomórki.
Wyznaczanie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona
Wyznaczenie położenia prążków interferencyjnych; wyznaczenie promieni poszczególnych promieni; wyznaczenie długości fali dla światła oświetlającego układ.
Wyznaczanie powiększenia mikroskopu i apertury numerycznej obiektywu
Wyznaczanie powiększenia mikroskopu; wyznaczanie apertury numerycznej mikroskopu.
Sprawdzenie prawa Malusa
Pomiar zależności natężenia fotoprądu od kąta między płaszczyzną polaryzacji polaryzatora i analizatora.
Charakterystyka fotopowielacza
Pomiar zależności spadku napięcia na oporze obciążenia od napięcia zasilającego fotopowielacz przy ustalonym strumieniu świetlnym docierającym do fotokatody; pomiar zależności natężenia światła emitowanego przez diodę od napięcia zasilającego diodę.
Wyznaczanie stałej Plancka h
Pomiary oporu fotoopornika oświetlanego przez filtr dla różnych napięć przyłożonych do żarówki; wyznaczenie stałej Plancka;
Wyznaczanie stałej siatki oraz długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej
Pomiar położenia prążków interferencyjnych I i II rzędu dla różnych długości fal; pomiar położenia prążków interferencyjnych widocznych w widmie lampy sodowej i rtęciowej; wyznaczenie sinusów kąta ugięcia; wyznaczenie stałej siatki; wyznaczenie długości fal dla linii sodu i rtęci.
Wyznaczanie charakterystyki widmowej fotooporników
Pomiar zależności oporu fotooporników od długości fali; wyznaczenie przewodnictwa elektrycznego; wyznaczenie względnej czułości fotoopornika.
Badanie widm optycznych
Pomiar położenia linii widmowych dla neonu, helu i wodoru; wykreślenie krzywej dyspersji monochromatora; wyznaczenie stałej Rydberga; wyznaczenie krótko- i długofalowej granicy widma dla światła białego i dla roztworów.
Wyznaczanie kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji i stężenia roztworu cukru polarymetrem kołowym
Pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji dla wzorcowego roztworu cukru oraz dla roztworów o niewiadomym stężeniu; wyznaczenie stężenia procentowego nieznanych roztworów.
Sprawdzanie prawa Lamberta
Pomiar zależności natężenia fotoprądu w zależności od kąta padania światła na fotoogniwo przy ustalonej odległości źródła światła od fotoogniwa; pomiar zależności natężenia fotoprądu od odległości źródła światła od fotoogniwa przy ustalonym kącie padania światła na fotoogniwo.
Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą ławy optycznej
Pomiar odległości przedmiotu i obrazu od soczewki; wyznaczenie ogniskowej soczewki; wyznaczenie ogniskowej z wielkości obrazu powiększonego.
Wyznaczanie zdolności rozdzielczej oka
Wyznaczenie największej odległości od testu kreskowego przy której jesteśmy w stanie policzyć kreski; pomiar ostrości wzroku według tablicy Snellena; wyznaczenie największej odległości od testu kreskowego przy której jesteśmy w stanie policzyć kreski patrząc przez kolorowe filtry; określenie zmiany barw przy patrzeniu na nie przez filtry; wyznaczenie średniej wartości najmniejszego kąta widzenia; wyznaczenie ostrości wzroku.