W dziale ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM pracownia dysponuje 19 zestawami ćwiczeniowymi:

Badanie diody półprzewodnikowej
Pomiar natężenia prądu przepływającego przez diodę w kierunku przewodzenia i w kierunku zaporowym; badanie własności stabilizujących diody Zenera; stabilizacja napięcia przy zmianie napięcia zasilającego; stabilizacja napięcia przy zmianie obciążenia.
Badanie transformatora
Charakterystyka pracy transformatora w biegu jałowym i roboczym; wyznaczenie przekładni transformatora; wyznaczenie oporu zewnętrznego; wyznaczenie współczynnika wydajności transformatora.
Cechowanie termopary i wyznaczanie temperatury inwersji
Pomiar siły elektromotorycznej w zależności od temperatury ogrzewanej termopary; wyznaczenie temperatury inwersji.
Badanie efektu prostowania prądu przemiennego za pomocą oscylografu katodowego
Wyznaczenie napięcia skutecznego, napięcia maksymalnego oraz okresu sygnałów uzyskanych na oscyloskopie dla badanych obwodów: przy przejściu prądu przez diodę półprzewodnikową, przy przejściu przez mostek Greatza, przy przejściu przez kondensatory; wyznaczenie średniej wartości napięcia wyprostowanego, wyznaczenie częstości drgań, wyznaczenie wartości napięcia składowej stałej i zmiennej, wyznaczenie współczynnika tętnień; wyznaczenie parametrów prostownika jedno- i dwupołówkowego.
Badanie rezonansu prądu przemiennego w szeregowym układzie RLC
Pomiary natężenia prądu i napięcia w obwodzie RLC przy zmianie częstości, oporu i pojemności; wyznaczenie parametrów charakteryzujących rezonans w obwodzie RLC.
Charakterystyka neonówki. Drgania relaksacyjne
Pomiar napięcia zapłonu i gaśnięcia neonówki; pomiar wartości natężenia prądu płynącego przez neonówkę; rejestracja drgań relaksacyjnych dla różnych pojemności kondensatora; wyznaczenie z rejestrogramów napięcia zapłonu i gaśnięcia neonówki; wyznaczenie okresu drgań relaksacyjnych.
Cechowanie i rozszerzenie skali amperomierza i woltomierza
Cechowanie amperomierza; cechowanie woltomierza; wyznaczenie oporu wewnętrznego woltomierza; poszerzenie zakresu woltomierza.
Badanie własności układu RC przy przejściu sygnału sinusoidalnego
Pomiar napięcia wejściowego i wyjściowego układu RC przy zmianie częstotliwości; charakterystyka fazowa układu RC; wyznaczenie stałej czasowej układu całkującego; wyznaczenie współczynnika przenoszenia; wyznaczenie kąta przesunięcia fazowego.
Wyznaczanie współczynnika temperaturowego oporu
Pomiar zależności oporu od temperatury dla trzech oporów zanurzonych w oleju transformatorowym; wyznaczenie współczynnika temperaturowego oporu; wyznaczenie energii aktywacji.
Charakterystyka wzmacniacza tranzystorowego
Wyznaczenie prądu bazy i kolektora; pomiar amplitudy sygnału wejściowego i wyjściowego dla różnych częstotliwości; wyznaczenie współczynnika wzmocnienia napięciowego; pomiar liniowości wzmocnienia.
Charakterystyka triody
Pomiary natężenia prądu anodowego przy stałym napięciu na anodzie i przy zmiennym napięciu na siatce; pomiary natężenia prądu anodowego przy stałym napięciu na siatce i przy zmiennym napięciu na anodzie; wyznaczenie parametrów statycznych diody.
Wyznaczanie przesunięcia fazowego między napięciem i natężeniem prądu przemiennego za pomocą oscylografu katodowego
Pomiar parametów elipsy przy stałym oporze i przy zmiennej częstotliwości; wyznaczenie kąta przesunięcia fazowego;
Wyznaczanie stałej Halla
Pomiar napięcia w zależności od wartości natężenia prądu sterującego; pomiar zależności napięcia od indukcji magnetycznej; wyznaczenie stałej Halla; wyznaczenie średniej koncentracji nośników prądu.
Wyznaczanie współczynnika samoindukcji zwojnicy oraz pojemności kondensatora w obwodach prądu przemiennego
Pomiar oporu omowego badanych cewek; pomiar wartości napięcia i natężenia prądu przepływającego przez cewki dla trzech różnych wartości oporu oraz różnych wartości pojemności; wyznaczenie zawady badanych cewek; wyznaczenie pojemności kondensatorów.
Wyznaczanie pętli histerezy dielektrycznej siarczanu trójglicyny
Pomiar parametrów koniecznych do wyznaczenia polaryzacji spontanicznej; wyznaczenie wartości zewnętrznych pola elektrycznego, pola koercji, polaryzacji odwracalnej i efektywnej podatności dielektrycznej; określenie temperatury próbki w czasie pomiarów.
Ładowanie i rozładowanie kondensatora
Pomiar czasu trwania ładowania i rozładowania kondensatora; wyznaczenie czasu relaksacji; wyznaczenie pojemności kondensatorów.
Pomiar parametrów elektrycznych skóry
Pomiar wartości napięcia początkowego i końcowego układu zastępczego; wyznaczenie stałej czasowej; wyznaczenie przewodności stałej oraz zmiennej; wyznaczenie pojemności; analogiczne wyznaczenie parametrów skóry.
Pomiar pojemności i kąta stratności tgd
Ustalenie wartości pojemności kondensatora dekadowego przy której można uzyskać najcichszy dźwięk w słuchawce; wyznaczenie pojemności poszczególnych kondensatorów.
Sprawdzenie prawa Ohma. Łączenie oporów
Pomiar zależności prądowo-napięciowej badanych przewodników; wyznaczenie wartości oporów przewodników i ich połączeń; wyznaczenie oporu właściwego badanych przewodników.